Ons website-adres is: https://www.hetmaasduin.nl

Privacyverklaring / Wet AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als ik Herman Marissen als kunstenaar met persoonsgegevens aan de slag ga zal ik de huidige privacy
wetgeving in acht nemen. De persoonsgegevens waar ik/wij nu over beschikken, maken ik/wij door
middel van deze privacyverklaring inzichtelijk. Daarnaast verduidelijken ik wat ik met de
persoonsgegevens doen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerken een beperkt aantal persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken: (….bijvoorbeeld naam, mail adres, adres en tel.nr…..). Door
deze gegevens met elkaar te controleren kunnen we identificeren en kunnen we fraude voorkomen.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met u.
Wij communiceren met u over kunstnieuws, exposities en ander nieuws wat voor u van belang kan
zijn. Dit doen wij door middel van nieuwsbrieven/e-mail.

Bewaartermijn

Ik/wij zijn niet gehouden aan wettelijke bewaartermijnen. Om op een goede manier met u te kunnen
communiceren zullen wij de persoonsgegevens bewaren. Persoonsgegevens zullen echter niet langer
dan strikt noodzakelijk worden bewaard.
Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens door ons te laten verwijderen dan zullen
deze gegevens binnen 2 weken ná uw verzoek worden verwijderd.

Delen met derden

Ik/wij verstrekken uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u. Met de organisaties die uw gegevens verwerken in
onze opdracht sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Ik/wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Rechten van betrokkenen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
hiervoor een verzoek indienen bij mij/ons. Het is niet toegestaan om gegevens van iemand anders in
te zien. U kunt dit verzoek richten aan (jouw naam) De contactgegevens zijn: (jouw e-mail adres).

Cookies

Ik/wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Cookies slaan namelijk uw voorkeursinstellingen op.
Door middel van het instellen van uw internetbrowser kunt u zich afmelden voor de cookies. Op deze
wijze worden de cookies niet opgeslagen. U kunt daarnaast ook alle informatie die eerder is
opgeslagen op uw computer via de instellingen van uw browser verwijderen.
Register van verwerkingsactiviteiten
Ik/wij houden een register bij van al onze verwerkingsactiviteiten.

Gegevensbescherming

Ik/wij hebben er alles aan gedaan om alle persoonsgegevens die wij verwerken zo optimaal mogelijk
te beschermen. Niemand anders dan ik/wij hebben inzage in die gegevens.
Afsluitend
Wij vertrouwen u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd omtrent dit onderwerp.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet deze aan ons te stellen.

Per 25 mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum
geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.
©2018 Stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars (BOK).
www.boknet.nl